Regelsæt

Regelsæt for OB Bordtennis Ældreafdeling.

Ældreafdelingen er en del af OB-Bordtennis og som sådan underlagt vedtægter for OB-Bordtennis. Det følgende er et internt regelsæt for afdelingen. Det skal være godkendt af bestyrelsen for OB-Bordtennis.

§1

Ældreudvalgets arbejdsområde omfatter foreningens medlemmer i Ældreafdelingen.

§2

Ældreudvalget består af 5 medlemmer.

De vælges for 2 år ad gangen, skiftevis 2 medlemmer på lige årstal og 3 medlemmer på ulige årstal.

Udvalget konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

Såfremt medlemmer af ældreudvalget ønsker at udtræde i perioden mellem årsmøderne, vil udvalget være selvsupplerende. Et medlem, der indtræder i udvalget uden at være valgt på et årsmødet, vil være på valg på det kommende årsmøde.

Udvalget bistås i fornødent omfang af bestyrelsen i OB Bordtennis.

§3

Ældreudvalget indkalder til årsmødet. Det afholdes normalt onsdagen efter forårsafslutningen i maj måned. Det indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag i klubben. Forslag fra medlemmerne skal være Ældreudvalget i hænde senest 10 dage før årsmødet.

Dagsorden skal være offentliggjort senest 7 dage før årsmødet.


Årsmødet har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om året der er gået

3. Orientering om Ældreafdelingens økonomi

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af medlemmer til Ældreudvalget. Ved stemmelighed foretages lodtrækning

6. Eventuelt


Regelsættet er senest revideret i august 2021.